Overlay

КОЛОМБО ПРЕПАРАТ

Коломбо е микрогранулиран пиретроиден инсектицид, който се позиционира в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. Разрешен е за употреба при сеитба на царевица, слънчоглед, домати , пипер, картофи. Ефективен е срещу телени червеи, попово прасе, диабротика.

Активното вещество циперметрин въздейства върху централната нервна система на вредителите, по-конкретно върху т. нар. натриеви канали, които съдействат за разпространението на нервните импулси в невроните. На това ниво  пиретроидите предизвикват хиперактивност и парализа. Действа основно чрез контакт и поглъщане. Предизвиква и репелентен ефект, до 1-2 дни след пръскането.

Микрогранулите на препарата са  готови за използване без подготовка, като предварително разтваряне. Използва се по време на сеитбата. Третирането трябва да се извършва с микрогранулатор, който локализира препарата в реда по същото време, когато сеялката сее семената на културата.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба, сред които са: да се съхранява извън обсега на деца;  да се избягва всякакъв контакт с очите, кожата или облеклото; да не се допуска изпускане в околната среда;  да се използват предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице и др.

В случай на инцидентно разсипване на продукта, същият трябва  да се покрие с абсорбиращ материал (пясък, дървени стърготини, абсорбираща глина и др.), като не се допуска да се замърси повърхността и почвата, или попадането му във водоизточници или канализационната мрежа.

 

Позвънете